Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Płouszowicach

 

Nawigacja

Świetlica

Informacje


Rozwijać...Pobudzać... Umacniać... Kształtować...


Świetlica szkolnastanowi ważne ogniwo w systemie współczesnego wychowania iopieki nad dzieckiem.

Jest integralnie związana ze szkołą ispełnia poważne funkcje w realizacji

zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły.

Wspomaga tym samym Rodziców w pełnieniunad dzieckiem opieki

oraz daje szansę jego pełnego rozwoju bezwzględu na obciążenie pracą zawodową rodziców.

Głównymi celami pracy wychowawcówświetlicy są:

  • rozbudzaniezainteresowań, uzdolnień i wrażliwości estetycznej dzieci,
  • uczenie szacunkudla pracy innych,
  • wdrażanie dziecido samodzielnego i systematycznego odrabiania lekcji, samodzielnegomyślenia, formułowania wniosków i sądów,
  • podnoszeniepoczucia własnej wartości ucznia oraz przynależności do grupykoleżeńskiej, jak i współpracy w niej,
  • pobudzanie tolerancji i otwartości wobecinnych.


Świetlica jest otwarta wdniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne,wgodzinach od 6:45 do 16:30. Dziecko przebywa w niej w godzinachwskazanych przez rodziców. Wychowawcy świetlicy zapewniajądzieciom w tym czasie opiekę wychowawczą, rekreację i pomoc wnauce. Przyjęcia uczniów do świetlicy odbywają się wpierwszym tygodniu września każdego nowego roku szkolnego, napodstawie: Karty Zgłoszenia wypełnionej przez rodziców lubprawnych opiekunów.


Świetlica pracuje wg rocznego planu pracyopracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Realizowanyjest on w formie tematów tygodniowych zgodnych z programamidydaktycznymi nauczania zintegrowanego (klas I - III).
Zajęcia prowadzone wświetlicy dostosowane są do wieku uczniów, ich możliwościintelektualnych i zainteresowań. W trakcie zajęć wychowawcyzwracają uwagę na kształtowanie prawidłowych relacji, umiejętnośćwspółdziałania i współżycia w grupie rówieśniczejoraz przestrzegania przyjętych reguł.
Dużą wagę przywiązujemydo tego, aby dzieci czuły się w świetlicy akceptowane, obdarzamyje szacunkiem, ciepłem i życzliwością. Stworzyłyśmy warunkidając możliwości uczniom do rzeczywistych działań będącychpróbą własnych sił pozwalających jednocześnie poznać izaakceptować swoje ograniczenia. Szansą realizacji tych działańsą prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, kiermasze rzeczy.
W naszej pracy staramy się odpowiadać oczekiwaniomuczniów nawiązując z nimi bliskie bezpośrednie kontakty,obdarowując ich, zaufaniem i uśmiechem. Wspomagamy w rozwijaniutego, co posiadają najwartościowsze nie tylko w zakresie zdolności,talentów, umiejętności poznawczych, zainteresowań, alerównież cech i przymiotów charakteru takich jak:koleżeńskość, odpowiedzialność, pracowitość, rzetelnośćitp.